1944 09 28 Wenduine

Slachtoffers: Maurice COUVREUR en Fernand MULLAERT

Aangifte van het ongeval

Door Eerste Opperwachtmeester Raymond BORIES (Dienst van Ruiming en Vernietiging van Springstoffen)

Wij (sic) hadden tot opdrachth landmijnen te ruimen langs de Ringlaan in Wenduine. Reeds hadden wij verscheidene mijnen uitgehaald. Ik (=1OWM BORIES) weet niet hoe het ongeval is gebeurd, maar op een gegeven oogenblik ontplofte een deezer mijnen, waarvan de Luitenant Fernand Marie MULLAERT, geboren te Brugge den 9/6/1911 en er wonende Karel de Stoutelaan 4y, het slachtoffer werd; alsook Maurice Alfons COUIVREUR, ploegbaas bij den dienst van Ruiming en Vernietiging van Springstoffen, geboren te Brugge den 18/8/1887, wonende te ST Andries, Gistel Steenweg 330. Beiden waren op slag dood. Het stoffelijk overschot van beide personen werd naar het lijkenhuis alhier overgebracht.

Verklaring Luis WEERBROUCK, politieagent

Heden omstreeks 11.35 uur is er te hoogte van de Electrieke Usine, Ringlaan, alhier, twee personen het slachtoffer geworden bij het uithalen van landmijnen. Deze personen waren bij den dienst der Munitievernietiging, behoorende tot het Ministerie van Landsverdediging.

Beide namen staan op het monument te Gedenkbrief Maurice COUVREUR

Berichten

Aangifte Dienstchef aan Minister van Landsverdediging

Bericht Kolonel SEVRIN aan Kapitein-commandant SAMYN

Pro-Justitia

Pro-Justitia deel 1

Pro-Justitia deel 2

Schets van het ongeval

Verslagen

Verslag van de reserve Luitenant WARSON aan de Commandant van de Rijkswacht HERLAUW

Verslag van Kapitein-commandant SAMYN aan de Korpsoverste

Gedenkbrieven

Gedenkbrief Maurice COUVREUR

Gedenkbrief Fernand MULLAERT

Krantenartikels

Krantenbericht 'Burgerwelzijn' van zaterdag 7 october 1944

Krantenbericht 'Journal de Bruges'

Krantenbericht 'Woensdagblad' van zaterdag 30 september 1944

Victimes: Maurice COUVREUR et Fernand MULLAERT

Signaler l'accident

Par, Raymond BORIES

Nous (sic) avions la mission de déminer le long de la Ringlaan à Wenduine. Nous avions déjà sorti plusieurs mines. Je (= 1OWM BORIES) ne sais pas comment l'accident s'est produit, mais à un certain moment une de ces mines a explosé, dont le lieutenant Fernand Marie MULLAERT, né à Bruges le 06/09/1911, résident à Karel de Stoutelaan 41, qui y vivait devenu; ainsi que Maurice Alfons COUIVREUR, contremaître , né à Bruges le 18/8/1887, résidant à ST Andries, Gistel Steenweg 330. Tous deux ont été tués sur le coup. Les restes des deux personnes ont été transférés à la morgue.

Déclaration Luis WEERBROUCK, policier

Aujourd'hui, vers 11 h 35, au plus fort de l'Electrieke Usine, à Ringlaan, ici, deux personnes ont été victimes de l'enlèvement de mines antipersonnel. Ces personnes appartenaient au Service de destruction des munitions, appartenant au Ministère de la défense nationale.

Messages

Déclaration du chef de service au ministre de la Défense

Message du colonel SEVRIN au capitaine commandant SAMYN

Pro-Justitia

Pro-Justitia partie 1

Pro-Justitia partie 2

Croquis de l'accident

Rapports

Rapport du lieutenant de réserve WARSON au commandant de la gendarmerie HERLAUW

Rapport du capitaine commandant SAMYN au chef de la police

Lettres commémoratives

Lettre de souvenir de Maurice COUVREUR

Lettre de souvenir de Fernand MULLAERT

Articles de journaux

Journal "burgerwelzijn" du samedi 7 octobre 1944

Journal "Journal de Bruges"

Journal 'Woensdagblad' du samedi 30 septembre 1944