Stavelot

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

Stavelot - Nationaal monument

Situering

B - 4970 - STAVELOT

RN 58, op de linkerkant bij het verlaten van de stad. Langs de rechterkant net voordat men de stad binnenkomt.

Avenue des Déminuers, in de richting van Malmedy

GPS : 50° 23' 48" N - 05° 56' 09"E

Google Maps

-------------------------------------------------------------

Inhuldiging

Photo 1
Photo 2
Photo 3

-------------------------------------------------------------

Historisch

Uittreksels uit de toespraak van 20 september 1953

Opgericht op initiatief van onze Luikse sectie, is het hoofdzakelijk te danken aan de vrijgevigheid van de inwoners van het Arrondissement van VERVIERS, in de ban van de weergaloze vriend en grote weldoener van de ontmijners : de Heer Robert RAINOTTE. Dit is de reden waarom een gemeente van het arrondissement uitgezocht werd als plaats voor dit memoriaal: STAVELOT, tot twee maal toe martelaarstad, was voorbestemd voor de ontvangst van het monument. Het is omdat de inwoners van het Arrondissement van VERVIERS, meer bepaald deze van het Kanton van STAVELOT en deze van de Oostkantons, diep bewust zijn van de ontzaglijke schuld die zij aangegaan hebben ten opzichte van het elitekorps gevormd door de ontmijners, dat bij ons het idee gegroeid is om voor hun Doden een nationaal Monument op te richten.

Met artistieke werk – vervolgt de Generaal – is te danken aan het talent van de heer architect Albert VERSCHUEREN, een groot invalide van de Ontmijning, die er gans zijn talent en zijn hart van ontmijner aan besteed heeft. Generaal SEVRIN richt zich tot hem en tot de beeldhouwer Albert SEGERS die het kunstwerk geplaatst op de centrale kolom ontwierp, en drukt hen de getuigenis van waardering en bewondering uit van de verbroedering.

Het monument bestaat uit een halfcirkelvormig terras begrensd door een muur met breukstenen, drager van de wapenschilden der negen provincies en van de kentekens "everzwijn" en "dolfijn". In het midden van het terras draagt een massieve kolom een standbeeld. Deze toont een geknielde ontmijner. Tussen zijn handen bemerkt men een mijn die van plan is te neutraliseren. Kijk goed naar de gelaatsuitdrukking : met open mond roept hij de omwoners toe zich in veiligheid te stellen.

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

Op het monument van Stavelot staan alle namen van zowel burgerwerklieden als militairen (van alle rangen) vermeld, die overleden zijn tijdens

-------------------------------------------------------------

Op 30 Juni 2011 werd de Stad Stavelot officieel de Peterstad vand DOVO

-------------------------------------------------------------

Sinds ?? gaat DOVO en de Verbroedering der Ontmijners iedere 2de donderdag van September de doden herdenking in de Peterstad

-------------------------------------------------------------

In 2015 werd er beslist om het monument te hernieuwen. Tijdens de Algemene Vergadering werd dan beslist hoe de vernieuwde panelen met de namen er uit zal zien.

In de zomer van 2016 werden de panelen vervangen

http://beeoda.be/en/pictures-stavelot.php -------------------------------------------------------------
 • Foto's STAVELOT
 • Stavelot - Monument National

  Situation

  B - 4970 - STAVELOT

  RN 58, à gauche à la sorti de la ville Stavelot. A droite juste avant de rentrée dans la ville.

  Avenue des Déminuers, en direction de Malmedy

  GPS : 50° 23' 48" N - 05° 56' 09"E

  -------------------------------------------------------------

  Inauguration

  Le 20 Septèmbre 1953 par Son Altesse Royale le Prince Albert, Prince de Liège Monsieur DAXHELET, Bourgmestre de STAVELOT Le Général SEVRIN, Président de la Fraternelle STAVELOT nombreuses autorités civils et militaires

  -------------------------------------------------------------

  Historique

  Extraits des discours prononcés le 20 septembre 1953

  Créé sur l'initiative de notre section liégeoise, il est dû, en majeure partie, à la générosité des habitants de l'Arrondissement de VERVIERS galvanisés par l'incomparable ami et grand bienfaiteur des démineurs : M. Robert RAINOTTE. C'est pourquoi nous avons choisi une commune de l'arrondissement, comme siège de ce mémorial : STAVELOT deux fois ville martyre, était toute désignée pour le recevoir.

  C'est parce que les habitants de l'Arrondissement de VERVIERS, spécialement ceux du Canton de STAVELOT et ceux des Cantons de l'Est, sont profondément conscients de l'immense dette de reconnaissance qu'ils ont contractés envers le corps d'élite que forment les Démineurs, qu'à pris corps chez nous l'idée d'élever à leurs morts un monument national. L'oeuvre artistique est due au talent de M. l'architecte Albert VERSCHUEREN, un grand invalide du Déminage, qui y a consacré tout son talent et tout son coeur de démineur. Le Général SEVRIN lui adresse, ainsi qu'au statuaire Albert SEGERS à qui est dû le motif qui surmonte la colonne centrale, les témoignages de l'estime et de l'admiration de notre fraternelle

  Le monument consiste en une terrasse semi-circulaire bornée par un mur de moellons portant les écussons des neuf provinces et des badges "sanglier" et "dauphin". Au centre de la terrasse, une colonne massive porte la statue. Celle-ci montre un démineur agenouillé. Entre ses mains on devine une mine qu'il va désamorcer. Remarquez bien l'expression de son visage : la bouche ouverte, il alerte ses voisins et leur demande de s'abriter.

  -------------------------------------------------------------