BeEODa

THE ROYAL FRATERNITY OF BELGIAN EOD

22 June 1946. After the dissolution of the 2 demining battalions, the fraternity of Belgian Demining personnel was Op 22 juni 1946, na de ontbinding van de twee ontmijningsbataljons werd de Verbroedering van Belgische Ontmijners (op 16 april 1996 Koninklijk geworden) opgericht. Zij is trots vandaag haar 65-jarig bestaan te mogen vieren!

Tegelijkertijd werd de "mars van de Ontmijners" voor het eerst in wereldcreatie vertolkt door de muziekkapel van de Gidsen in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. De muziek werd gecomponeerd door Maurice Motte (dirigent van de muziekkapel van de Luikse politie) en de tekst is van korporaal Nicolas Dupuis (1 bataljon Ontmijning).

Op 20 september 1953 werd te Stavelot het Nationaal Monument der Ontmijners ingehuldigd door Z.K.H. Prins Albert. Talrijke andere monumenten werden opgericht in België en een aantal straatnamen verwijzen naar ons beroep.

In 1969 kreeg onze vereniging, boven de solidariteit tussen oudgedienden, een nieuwe dimensie door het oprichten van de "Sectie Ontmijners in Actieve Dienst". Deze toenadering naar de actieve en de jongere ontmijners maakt het voor de verbroedering mogelijk om aandachtig te blijven voor het personeel en om dichterbij DOVO en zijn bezorgdheden te staan.

De meest betekenisvolle actie in die richting was de oprichting, in 1991, van het "Fonds Ernest George", sociaal solidariteitsfonds dat vandaag door alle leden benut kan worden.

Met haar 220 leden, waarvan meer dan de helft bestaat uit DOVO-personeel, garandeert onze vzw "het prestige, de morele en materiële belangen van de ontmijners" (statuten, Art 2). Ze organiseert onder andere bijeenkomsten, sponsort projecten, neemt deel aan de verspreiding van informatie, vertegenwoordigt de ontmijners op verschillende evenementen, zorgt voor het behoud van de banden tussen de verschillende generaties. De verbroedering heeft haar eigen vlag. Tevens heeft ze haar eigen ontmijnersmedaille waarvan de kleuren van het lint (zwart, rood, groen) herinneren aan de doden, het vergoten bloed en de hoop op heropleving als gevolg van de operaties van ontmijning, opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen.

De verbroedering, "Royal Belgian Association of Explosive Ordnance Disposal Technicians", is gelukkig vandaag de heer Thierry de Bournonville, burgemeester van Stavelot te verwelkomen als één van haar ereleden.

DE KONINKLIJKE VERBROEDERING VAN BELGISCHE ONTMIJNERS

Op 22 juni 1946, na de ontbinding van de twee ontmijningsbataljons werd de Verbroedering van Belgische Ontmijners (op 16 april 1996 Koninklijk geworden) opgericht. Zij is trots vandaag haar 65-jarig bestaan te mogen vieren!

Tegelijkertijd werd de "mars van de Ontmijners" voor het eerst in wereldcreatie vertolkt door de muziekkapel van de Gidsen in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. De muziek werd gecomponeerd door Maurice Motte (dirigent van de muziekkapel van de Luikse politie) en de tekst is van korporaal Nicolas Dupuis (1 bataljon Ontmijning).

Op 20 september 1953 werd te Stavelot het Nationaal Monument der Ontmijners ingehuldigd door Z.K.H. Prins Albert. Talrijke andere monumenten werden opgericht in België en een aantal straatnamen verwijzen naar ons beroep.

In 1969 kreeg onze vereniging, boven de solidariteit tussen oudgedienden, een nieuwe dimensie door het oprichten van de "Sectie Ontmijners in Actieve Dienst". Deze toenadering naar de actieve en de jongere ontmijners maakt het voor de verbroedering mogelijk om aandachtig te blijven voor het personeel en om dichterbij DOVO en zijn bezorgdheden te staan.

De meest betekenisvolle actie in die richting was de oprichting, in 1991, van het "Fonds Ernest George", sociaal solidariteitsfonds dat vandaag door alle leden benut kan worden.

Met haar vele leden, waarvan meer dan de helft bestaat uit DOVO-personeel, garandeert onze vzw "het prestige, de morele en materiële belangen van de ontmijners" (statuten, Art 2). Ze organiseert onder andere bijeenkomsten, sponsort projecten, neemt deel aan de verspreiding van informatie, vertegenwoordigt de ontmijners op verschillende evenementen, zorgt voor het behoud van de banden tussen de verschillende generaties. De verbroedering heeft haar eigen vlag. Tevens heeft ze haar eigen ontmijnersmedaille waarvan de kleuren van het lint (zwart, rood, groen) herinneren aan de doden, het vergoten bloed en de hoop op heropleving als gevolg van de operaties van ontmijning, opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen.

De verbroedering, "Royal Belgian Association of Explosive Ordnance Disposal Technicians", is gelukkig vandaag de heer Thierry de Bournonville, burgemeester van Stavelot te verwelkomen als één van haar ereleden.

HISTORIQUE DE LA FRATERNELLE ROYALE DES DÉMINEURS DE BELGIQUE

Fondée le 22 juin 1946, suite à la dissolution des deux bataillons de déminage, la Fraternelle des Démineurs de Belgique (devenue Royale, le 16 avril 1996) est fière de fêter ce jour ses 65 ans d'existence!

Parallèlement à sa fondation, la création de la "marche des Démineurs" eut lieu au cours d'une représentation par la musique des Guides au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. La musique est de Maurice Motte (chef de musique de la police de Liège) et les paroles sont du caporal Nicolas Dupuis (1er bataillon de Déminage).

Le 20 septembre 1953, le Monument National des Démineurs fut inauguré à Stavelot par S.A.R. le Prince Albert. De nombreux autres monuments furent érigés en Belgique et des noms de rues font référence à notre métier.

En 1969, en plus de la solidarité entre anciens, notre association prend une nouvelle dimension en créant la section "Démineurs en Activité de Service". Cette main tendue vers les démineurs en fonction et vers les plus jeunes va permettre à la fraternelle de rester attentive au personnel, de se rapprocher du SEDEE et de ses préoccupations.

L'action significative en ce sens fut la création en 1991, du "Fonds Ernest George", fonds social de solidarité au bénéfice de tous les membres.

Forte de 220 adhérents, dont plus de la moitié affectés au SEDEE, notre asbl est garante "du prestige et des intérêts moraux et matériels des démineurs" (statuts, Art 2). Elle organise entre autres des rencontres, finance des projets, participe à la diffusion d'informations, représente les démineurs à diverses manifestations, maintient les liens entre les générations. Elle possède son drapeau et décerne la médaille du déminage. Les couleurs de son ruban (noir, rouge, vert) rappellent les morts, le sang versé et l'espoir de renaissance suscité par les opérations de déminage, d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs.

La fraternelle, "Royal Belgian Association of Explosive Ordnance Disposal Technicians", est heureuse, ce 30 juin 2011, d'accueillir monsieur Thierry de Bournonville, bourgmestre de Stavelot parmi ses membres d'honneur.