beEODa Statuts

The statuts of the beEODA arecurrently only available in Dutch and French. Please select your prefered language.

De statutten van de beEODa zijn enkel beschikbaar in het Nederlands of Frans. Maak AUB je taalkeuze.

Artikelen van de beEODa in het Belgisch Staatsblad. het ondernemingsnummer is 0413326304

Les statuts du beEODa seont seulement disponible en Français et le Néerlandais. faite votre choix de langue SVP.

Articles du beEODa dans le Moniteur Belge. Le numéro d'entreprise est le 0413326304

Algemene vergadering van 19 mei 2011

Volledige aanpassing van de statuten

Art 1. Oprichting, benaming, duur, sociale zetel.

a. Oprichting – benaming – duur.

(1) De Verbroedering der Ontmijners van België VZW werd op 22 mei 1946 opgericht voor onbepaalde duur.

(2) De huidige benaming is als volgt “Royal Association of the Belgian Explosive Ordnance Disposal Technicians”. Afgekort “BeEODa”.

b. Doel.

(1) De nagedachtenis blijvend in ere te houden van de effectieve leden, die in bevolen dienst overleden zijn tijdens de uitvoering van hun opdracht.

(2) Door middel van regelmatige vergaderingen, samenkomsten en activiteiten de collegialiteit en de kameraadschap die heersen onder de effectieve en toegetreden leden, zowel in actieve dienst als op rust gesteld, van de vereniging te onderhouden en te bevorderen.

(3) Het prestige, de morele en materiële belangen te beschermen van de effectieve leden.

(4) De effectieve leden van de vereniging, die door een ongeval tijdens de uitvoering van hun opdracht werden gewond, en de rechthebbenden van de in bevolen dienst overleden effectieve leden door een bijstand van verschillende aard ter hulp te komen.

(5) Het uitwisselen van ervaringen tussen, zowel de in actieve dienst zijnde als op rust gestelde, effectieve leden steunen en bevorderen.

(6) Het opzoeken, het beschikbaar stellen en het verspreiden van informatie naar de effectieve leden bewerkstelligen.

(7) Deze opsomming is louter exemplatief en niet limitatief.

(8) De VZW kan alle activiteiten uitoefenen om het omschreven doel te realiseren.

c. Sociale zetel.

(1) De maatschappelijke zetel is gevestigd te Poperingse Steeweg 601 8906 VLAMERTINGE; gerechtelijk arrondissement IEPER.

Art 2. Leden.

a. Soorten leden.

(1) De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

(2) De vereniging zal minimaal uit drie effectieve leden bestaan.

b. Erkenning leden.

(1) Worden erkend als effectief lid:

(a) De Belgische militairen en burgers die in ontmijningseenheden en of een EOD bataljon dienen of gediend hebben.

(b) Alle Luxemburgse militairen en de personeelsleden van de Luxemburgse ordediensten, die het brevet van EOD’er bezitten, in actieve dienst of met rustpensioen zijn.

(2) Worden erkend als toegetreden leden:

(a) De personen die dit wensen, na goedkeuring door de Raad van Bestuur, die over de aanvaarding discretionair en zonder motiveringsverplichting beslist.

(3) De inschrijving als effectief of toegetreden lid geldt pas na het vereffenen van zijn/haar jaarlijkse bijdrage van het lopende statutaire jaar.

c. Uittreding.

(1) Ontslag.

(a) Elk effectief of toegetreden lid mag en kan zijn ontslag aanbieden door middel van een schrijven gericht aan de Raad van Bestuur.

(b) Elk effectief of toegetreden lid dat op 31 maart van het lopende jaar nagelaten heeft zijn bijdrage te vereffenen zal beschouwd worden als automatisch ontslagnemend. Hij/zij zal geschrapt worden van de ledenlijst. Bij wederaansluiting zal hij/zij beschouwd worden als nieuw aangeworven effectief of toegetreden lid.

(2) Schorsing.

(a) Raad van Bestuur kan overgaan tot de voorlopige schorsing van een effectief of toegetreden lid van de vereniging welke zich zodanig misdraagt of misdragen heeft dat er te vrezen valt dat zijn handelingen en of uitspraken schade kunnen of zullen berokkenen aan de goede faam of goede werking van de vereniging.

(3) Uitsluiting.

(a) Elk effectief lid van de vereniging kan omwille van (een) ernstige reden(en) uitgesloten worden door de Algemene Vergadering met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

(b) Elk toegetreden lid van de vereniging kan omwille van (een) ernstige reden(en) uitgesloten worden door de Raad van Bestuur.

(c) Het uitgesloten effectief of toegetreden lid kan geen rechten laten gelden op het maatschappelijk kapitaal en mag noch het bedrag van zijn gestorte bijdragen noch enigerlei vergoeding opeisen.

d. Ledenregister.

(1) Een ledenregister wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging bijgehouden. Dit ledenregister kan er door alle leden geraadpleegd worden.

Art 3. Maatschappelijk, kapitaal, bijdragen.

a. Maatschappelijk, kapitaal.

(1) Het onbeperkt maatschappelijk kapitaal bestaat uit:

(a) De bijdragen van de effectieve en toegetreden leden.

(b) Schenkingen van gelijk welke aard. Deze schenkingen moeten vooraf aanvaard worden door de Raad van Bestuur.

(c) Sponsoring.

(d) De ontvangsten die voortvloeien uit de door de Raad van Bestuur goedgekeurde activiteiten.

(e) Deze opsomming is louter exemplatief en niet limitatief.

b. Ontbinding.

(1) In geval van (vrijwillige) ontbinding van de vereniging, zal de Algemene Vergadering die deze ontbinding heeft uitgesproken, indien nodig, de vereffenaars aanstellen en er de bevoegdheden van bepalen.

(2) Zij zal ook het (de) organisme(n) kiezen aan dewelke het vermogen van de vereniging zal overgemaakt worden.

(3) Het (de) aangeduide organisme(n) dient/dienen hetzelfde doel na te streven (zie art 2 van onderhavige statuten).

c. Bijdragen.

(1) Maximaal bedrag.

(a) De maximale bijdragen voor de effectieve of toegetreden leden zijn jaarlijks en door de Algemene Vergadering bepaald, op voorstel van de Raad van Bestuur.

(b) De maximale bijdrage is bepaald op 100€.

Art 4. Beheer.

a. Raad van bestuur.

(1) Algemene.

(a) Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan een Raad van Bestuur, die samengesteld wordt uit de effectieve leden van de vereniging en die bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris-penningmeester, een vaandeldrager en een maximum van tien bestuurders.

(b) De officiële dokumenten betreffende de vereniging worden ondertekend door de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt en door de secretaris-penningmeester.

(c) Geen enkele funktie van de Raad van Bestuur mag vergoed worden.

(d) De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden waarvoor de Algemene Vergadering niet bevoegd is, conform de wet op de VZW’s van 02 Mei 2002.

(e) De Raad van Bestuur beslist als een college.

(f) De Raad van Bestuur is gemachtigd om een beroep te doen op elke persoon, al dan niet effectief of toegetreden, lid van de verbroedering, in gelijk welk domein: juridisch, economisch, financieel…om zich in te lichten en of te laten bijstaan teneinde haar beslissing(en) te kunnen nemen met volle kennis van zaken.

(g) De beslissingen van de Raad van Bestuur worden door de secretaris – penningmeester opgenomen in een proces verbaal en overgemaakt aan de bestuurders. Dit PV kan door alle leden geraadpleegd worden op het adres van de maatschappelijke zetel waar dit PV schriftelijk en digitaal wordt bijgehouden.

(2) Bestuurders.

(a) Kandidaturen.

(i) Enkel effectieve leden kunnen hun kandidatuur stellen als bestuurder.

(ii) De kandidaturen moeten door ten minste drie effectieve leden voorgedragen worden.

(iii) De voordracht van de kandidaat moet schriftelijk gebeuren en aan de Raad van Bestuur gericht worden.

(b) Verkiezingen.

(i) De bestuurders worden verkozen voor de duur van vijf jaar door de Algemene Vergadering.

(ii) De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

(iii) De voorzitter moet gekozen worden tussen de effectieve leden en verkozen worden tijdens de Algemene Vergadering. Zijn ambtstermijn bedraagt vijf jaar en is slechts één keer hernieuwbaar.

(iv) De secretaris - penningmeester moet gekozen worden tussen de effectieve leden.

(3) Ambtsbeënindiging.

(a) Een bestuurder kan mits eenvoudige aanvraag aan de Raad van Bestuur zijn ontslag, zijn vrijwillige ambtsbeëindiging of zijn onmogelijkheid om zijn functie verder te blijven uitoefenen indienen. De Raad van Bestuur zal in zijn voorlopige vervanging voorzien. De definitieve vervanging gebeurt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.

(4) Ontslag – ontheffing – uitluiting bestuurders.

(a) Bestuurders worden ontslagen, uit hun functie ontheven, afgezet en uitgesloten door de Algemene Vergadering.

(b) De Raad van bestuur kan overgaan tot de voorlopige schorsing van een bestuurder welke zich zodanig misdraagt of misdragen heeft dat er te vrezen valt dat zijn handelingen en of uitspraken schade kunnen of zullen berokkenen aan de goede faam of goede werking van de vereniging. De Raad van Bestuur zal de eerstvolgende Algemene Vergadering vragen een beslissing te nemen over de genomen maatregelen.

(c) Ingeval van een zware fout, zal een bestuurder ambtshalve de Raad van Bestuur moeten verlaten. De Raad van Bestuur zal in zijn voorlopige vervanging voorzien. De definitieve vervanging gebeurt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.

(d) Wegens een rechterlijke beslissing kan een bestuurder ontslagen en uit zijn functie ontheven worden.

b. Algemene Vergadering.

<

(1) Algemeneen.

(a) De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur door middel van een rondschrijven aan de effectieve leden of via het driemaandelijks tijdschrift of via een bericht op de agenda van het blog.

(b) Minimaal één maal per jaar en dit binnen de zes maanden na afsluiten van het boekjaar.

(c) Telkens het belang van de vereniging het vereist.

(d) Alsmede op aanvraag van één vijfde van het totaal aantal effectieve leden, ingeschreven op de laatste jaarlijkse ledenlijst. Deze aanvraag moet schriftelijk gericht worden aan de Raad van Bestuur met vermelding van het onderwerp dat op de dagorde dient geplaatst te worden. Dit onderwerp mag niet in strijd zijn met de statuten en of de wet op dde VZW’s van 02 mei 2002.

(2) Rechtsgeldigheid van de Algemene Vergadering.

(a) De Algemene Vergadering is rechtsgeldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde effectieve leden, behalve in die gevallen waarin de wet van 02 mei 2002 anders bepaalt.

(i) Voorstellen worden aanvaard bij gewone meerderheid, behalve indien er gestemd wordt over zaken waarvoor volgens de wet van 02 mei 2002; wet omtrent de verenigingen zonder winstoogmerk, of de statuten een tweederde (2/3) of viervijfde (4/5) meerderheid vereist is.

(ii) Stemmingen over personen gebeuren steeds geheim.

(iii) Indien éénderde (1/3) van de aanwezige effectieve leden dat wensen moeten er geheime stemmingen gehouden worden.

(iv) De besluiten van de Algemene Vergadering zijn bindend.

(v) De besluiten van de Algemene Vergadering worden in een speciaal register ingeschreven en bewaard in de sociale zetel alwaar de leden er kennis van kunnen nemen. Derden kunnen eveneens, mits schriftelijke aanvraag, een afschrift bekomen van de besluiten van de Algemene Vergadering.

(b) Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

(i) De wijzigingen van de statuten.

(ii) Bepalen en goedkeuren van de jaarlijkse lidgelden.

(iii) De benoeming en de afzetting van de bestuurders.

(iv) De aanduiding en de afzetting van de rekeningtoezichters.

(v) Het verlenen van de kwijting aan de bestuurders en de secretaris - penningmeester.

(vi) De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen.

(vii) De ontbinding van de vereniging.

(viii) De uitsluiting van een effectief lid.

(ix) De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

(c) De dagorde van een Algemene Vergadering moet minimaal vermelden:

(i) Telling van de aanwezige leden en controle van de volmachten.

(ii) Welkomstwoord van de voorzitter.

(iii) Verkiezing van het stembureau. Dit zal uit minimaal twee (2) effectieve leden (tellers) samengesteld zijn.

(iv) Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering.

(v) Verslag van de secretaris - penningmeester.

(vi) Voorlezing van het verslag van de rekeningtoezichters.

(vii) Goedkeuring van de balans met kwijting van de secretaris-penningmeester en de bestuurders.

(viii) Bepalen en goedkeuren van de jaarlijkse lidgelden.

(ix) Goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde begroting.

(x) Behandeling van de ingediende interpellaties en voorstellen.

(xi) Statutaire verkiezingen.

(xii) Mededelingen en voorstellen van de te behalen objectieven voor het volgende jaar.

(xiii) Slotwoord van de voorzitter.

(d) Volmachten.

(i) De effectieve leden die verhinderd zijn om deel te nemen kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid.

Art 5. Algemene bepalingen.

a. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van verenigingen zonder winstoogmerk, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “v.z.w.”, en het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging.

b. Eenieder die in naam van de “Royal Association of Belgian Explosive Ordnance Disposal Technicians” meewerkt aan een in het eerste lid vermeld stuk waarop één van deze vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aan gegaan.

c. De vereniging ontzegt zich elke inmenging in problemen van politieke, taalkundige, filosofische en godsdienstige aard.

Assemblée générale du 19 mai 2011

Refonte complète des statuts

Art 1. Formation, dénomination, durée, siège social.

a. Formation – dénomination – durée.

(1) La Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique ASBL a été créée le 22 mai 1946 pour une durée indéterminée.

(2) La dénomination actuelle est “Royal Association of the Belgian Explosive Ordnance Disposal Technicians”. Abréviation “BeEODa”.

b. But.

(1) Honorer et maintenir toujours vivante la mémoire des démineurs tombés en service commandé dans l’accomplissement de leur mission.

(2) Entretenir et développer par des réunions, événements et activités fréquentes les relations de bonne camaraderie existant entre les membres effectifs et adhérents, tant en service actif que retraités.

(3) Sauvegarder le prestige et les intérêts tant moraux que matériels, des membres effectifs.

(4) Venir en aide par des secours de diverses natures aux membres effectifs de l’association blessés par accident lors de l’exécution de leur mission ainsi qu’aux ayants droit des membres effectifs morts en service commandé.

(5) Soutenir et favoriser l’échange d’expérience entre les membres actifs, tant en service actif que retraités.

(6) Accomplir la recherche, la mise à disposition et la diffusion d’information vers les membres effectifs.

(7) Cette énumération est purement exemplative et non limitative.

(8) L'ASBL peut exécuter toutes activités afin d’accomplir le but décrit.

c. Siège social.

(1) Le siège social est fixé à Poperingse steenweg 601 8908 VLAMETINGE; arrondissement judiciaire de Ypres.

Art 2. Membres.

a. Types de membres.

(1) L'association se compose de membres effectifs et adhérents.

(2) L'association se composera d’au moins trois membres.

b. Reconnaissance des membres.

(1) Sont reconnus comme membres effectifs:

(a) Les militaires et civils belges servant ou ayant servi dans des unités de déminage et ou un bataillon EOD.

(b) Tous les militaires luxembourgeois ou membres du personnel des services d’ordre luxembourgeois, en service actif ou retraités, possédant le brevet EOD.

(2) Sont reconnus comme membres adhérents:

(a) Les personnes qui le souhaitent, après approbation par le Conseil d’Administration, qui statue sur l’affiliation de manière discrétionnaire et sans devoir motiver sa décision.

(3) L'inscription comme membre effectif ou adhérent n’est valable qu’’après le paiement de la cotisation annuelle de l’année statuaire en cours.

c. Désaffiliation.

(1) Démission.

(a) Tout membre effectif ou adhérent a le droit et la possibilité de présenter sa démission au moyen d’un courrier adressé au Conseil d’Administration.

(b) Tout membre effectif ou adhérent ayant oublié de verser sa cotisation au 31 mars de l’année en cours sera automatiquement considéré comme démissionnaire. Il sera supprimé de la liste des membres. En cas de réaffiliation, il sera considéré comme nouveau membre effectif ou adhérent.

(2) Suspension.

(a) Le Conseil d’Administration peut procéder à la suspension temporaire d’un membre effectif ou adhérent de l’association qui se comporte ou s’est comporté de telle façon qu’il est à craindre que ses agissements et ou propos peuvent porter ou porteront préjudice à la bonne réputation ou au bon fonctionnement de l’association.

(3) Exclusion.

(a) L'exclusion d’un membre de l’association peut être prononcée pour un ou des motifs graves par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

(b) Tout membre adhérent de l’association peut être exclu par le Conseil d’Administration pour un ou des motifs graves.

(c) Le membre effectif ou adhérent exclu n’a aucun droit sur le capital social et ne peut réclamer ni le montant des cotisations qu’il a versées ni une quelconque indemnité.

d. Registre des membres

(1) Un registre des membres est tenu au siège social de l’association. Ce registre de membres peut être consulté par tous les membres.

Art 3. Avoir social, cotisations.

a. Avoir social.

(1) L'avoir social, illimité, est constitué par:

(a) Les cotisations des membres effectifs et adhérents.

(b) Des dons de toute nature. Ces dons doivent être préalablement admis par le Conseil d’Administration.

(c) Sponsoring.

(d) Les recettes découlant des activités approuvées par le Conseil d’Administration.

(e) Cette énumération est purement exemplative et non limitative.

b. Dissolution.

(1) En cas de dissolution (volontaire) de l’association, l’Assemblée générale qui l’aura prononcée nommera, s’il y a lieu, les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

(2) Elle choisira le ou les organismes auxquels le patrimoine de l’association sera remis.

(3) Le ou les organismes désignés doivent viser le même objectif (voir art. 2 des présents statuts).

c. Cotisations.

(1) Montant maximum.

(a) Les cotisations maximales pour les membres effectifs et adhérents sont annuelles et fixées par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration.

(b) La cotisation maximale est fixée à 100€.

Art 4. Administration.

a. Conseil d'Administration.

(1) Généralités.

(a) L'administration de l’association est confiée à un Conseil d’Administration choisi parmi les membres effectifs de l’association et composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire-trésorier, d’un porte-drapeau et d’un maximum de dix administrateurs.

(b) Les actes intéressant l’association sont signés par le président ou l’administrateur qui le remplace et par le secrétaire-trésorier.

(c) Aucune fonction des membres du Conseil d’Administration ne peut être rétribuée.

(d) Le Conseil d’Administration est compétent pour toutes les affaires pour lesquelles l’Assemblée générale n’est pas compétente, conformément à la loi du 02 mai 2002 sur les ASBL.

(e) Le Conseil d’Administration statue comme un collège.

(f) Le Conseil d’Administration est mandaté pour faire appel à tout membre, qu’il soit ou non membre effectif ou adhérent, membre de l’association, dans quelque domaine que ce soit : juridique, économique, financier …afin de s’informer ou de se faire assister dans le but de pouvoir prendre ses décisions en toute connaissance de cause.

(g) Les décisions du Conseil d’Administration sont consignées par le secrétaire-trésorier dans un procès-verbal remis aux administrateurs. Ce PV peut être consulté par tous les membres à l’adresse du siège social où ce PV est conservé sous forme imprimée et numérique.

(2) Administrateurs.

(a) Candidatures.

(i) Seuls les membres effectifs peuvent présenter leur candidature en tant qu’administrateur.

(ii) Les candidatures doivent être soutenues par au moins trois membres effectifs.

(iii) La présentation du candidat doit se faire par écrit et être adressée au Conseil d’Administration.

(b) Élections.

(i) Les administrateurs sont élus par l’Assemblée générale pour une durée de cinq ans.

(ii) Les administrateurs sortants sont rééligibles.

(iii) Le président doit être choisi parmi les membres effectifs et élu au cours d’une Assemblée générale. Son mandat est de cinq ans est n’est renouvelable qu’une fois.

(iv) Le secrétaire-trésorier doit être choisi parmi les membres effectifs.

(3) Fin du mandat.

(a) Un administrateur peut, sur simple demande au Conseil d’Administration, présenter sa démission, sa fin volontaire de mandat ou son incapacité à poursuivre l’exécution de sa fonction. Le Conseil d’Administration prévoira son remplacement temporaire. Le remplacement définitif aura lieu lors de l’Assemblée générale suivante.

(4) Démission – suspension – exclusion d'administrateurs.

(a) Les administrateurs sont démis ou suspendus de leurs fonctions, révoqués et exclus par l’Assemblée générale.

(b) Le Conseil d’Administration peut procéder à la suspension temporaire d’un administrateur qui se comporte ou s’est comporté de telle sorte qu’il y a lieu de craindre que ses actes ou ses propos puissent porter ou porteront préjudice à la bonne réputation ou au bon fonctionnement de l’association. Le Conseil d’Administration demandera à l’Assemblée générale suivante de statuer sur les mesures prises.

(c) En cas de faute grave, un administrateur devra d’office quitter le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration prévoira son remplacement temporaire. Le remplacement définitif aura lieu lors de l’Assemblée générale suivante.

(d) Un administrateur peut être révoqué et démis de ses fonctions en raison d’une décision judiciaire.

b. Assemblée générale.

(1) Généralités.

(a) L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’Administration par le biais d’une lettre circulaire aux membres effectifs ou par le bulletin trimestriel, ou encore par un message sur l’agenda du blog.

(b) Au moins une fois par an et ce, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice fiscal.

(c) Chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.

(d) Ainsi qu’à la demande d’un cinquième du nombre total de membres effectifs inscrits sur la dernière liste annuelle de membres. Cette demande doit être adressée par écrit au Conseil d’Administration, avec mention de l’objet devant figurer à l’ordre du jour. Cet objet ne peut pas être en contradiction avec les statuts et ou la loi du 02 mai 2002 sur les ASBL.

(2) Validité de l'Assemblée Générale.

(a) L'Assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre de membres effectifs présents ou représentés, sauf disposition contraire dans la loi du 02 mai 2002.

(i) Les propositions sont acceptées à la majorité simple, sauf si le vote porte sur des affaires pour lesquelles la loi du 02 mai 2002 relative aux associations sans but lucratif ou les statuts exigent une majorité des deux tiers (2/3) ou des quatre cinquièmes (4/5).

(ii) Les scrutins relatifs à des personnes sont toujours secrets.

(iii) Si un tiers (1/3) des membres effectifs présents le souhaitent, des élections secrètes doivent être tenues.

(iv) Les décisions de l’Assemblée générale sont contraignantes.

(v) Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans un registre spécial et conservées au siège social où les membres peuvent en prendre connaissance. Des tiers peuvent également obtenir une copie des décisions de l’Assemblée générale, sur demande écrite.

(b) Une décision de l’Assemblée générale est exigée pour :

(i) Les modifications aux statuts.

(ii) Déterminer et approuver les cotisations annuelles.

(iii) La nomination et la révocation des administrateurs.

(iv) La désignation et la révocation des vérificateurs aux comptes.

(v) L'octroi de la quittance aux administrateurs et au secrétaire-trésorier.

(vi) L'approbation du budget et des comptes.

(vii) La dissolution de l’association.

(viii) L'exclusion d’un membre effectif.

(ix) La conversion de l’association en une amicale ou une société anonyme à finalité sociale.

(c) L'ordre du jour d’une Assemblée générale doit comporter au minimum:

(i) Comptage des membres présents et contrôle des procurations.

(ii) Mot de bienvenue du président.

(iii) Élection du bureau de vote. Celui-ci sera composé au minimum de deux (2) membres effectifs (assesseurs).

(iv) Approbation du PV de l’Assemblée générale précédente.

(v) Rapport du secrétaire-trésorier.

(vi) Lecture du rapport des vérificateurs.

(vii) Approbation du bilan et quittance du secrétaire-trésorier et des administrateurs.

(viii) Définition et approbation des cotisations annuelles.

(ix) Approbation du budget proposé par le Conseil d’Administration.

(x) Traitement des interpellations et propositions introduites.

(xi) Élections statutaires.

(xii) Communications et propositions des objectifs à atteindre pour l’année prochaine.

(xiii) Mot de clôture du président.

(d) Procurations.

(i) Le membres effectifs qui ont un empêchement pour la participation à l’Assemblée peuvent se faire remplacer par procuration par un autre membre effectif.

Art 5. Dispositions générales.

a. Tous les actes, factures, annonces, communications et autres pièces émanant de l’association sans but lucratif mentionnent le nom de l’association, immédiatement précédé ou suivi des termes “association sans but lucratif” ou l’abréviation “a.s.b.l.” et l’adresse du siège social de l’association.

b. Toute personne qui contribue au nom de la “Royal Association of Belgian Explosive Ordnance Disposal Technicians” à un document visé dans le paragraphe premier ne reprenant pas une de ces mentions, peut être tenu personnellement responsable de tout ou partie des engagements conclus par l’association en vertu dudit document.

c. L'association refuse de s’impliquer dans des problèmes de nature politique, linguistique, philosophique et religieuse.